Miřejovický půlmaraton

Home  /  Miřejovický půlmaraton

Podmínky účasti a pravidla závodu X. Miřejovický půlmaraton

 

Účastníkem závodu X. Miřejovický půlmarton může být osoba, která splní následující podmínky: 

 

 1. Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce registrace.mkmirejovice.cz. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.

 

 1. Uhradí startovné v souladu s vybranou kategorií v uvedeném regulérním termínu (startovné se nevrací). Originál platebního příkazu startovného uschovejte pro předložení v kanceláři závodu. V případě, požadavku sníženého startovného, běžec doloží v den registrace (průkazka bezpříspěvkového dárce krve aj.). Při registraci na místě se startovné hradí v hotovosti.

 

 1. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrknutím kolonky při on-line registraci.

 

 1. Závod na trati půlmaratonu (21,0975 km) je otevřený všem běžcům starším 18 let, účastníci mladší 18 let (minimálně však 16 let) se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 2. Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.

 

 

 1. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.

 

 1. Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální pojištění a vyplnění svého zdravotního stavu na spodní stranu startovního čísla (v případě zdravotních potíží slouží pouze zdravotníkům).

 

 1. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 1. Pořadatel má vyhrazeno právo změn v programu.

 

Pravidla

 

 1. Místní nařízení pro závod jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).
 2. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (vyjma živelných katastrof např. 3.SPA aj. ).
 3. Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 4. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích.
 5. Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem) nebo pravidel IAAF/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady škody.
 6. Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 7. Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 8. Doporučujeme na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření (k těmto údajům má přístup pouze běžec).
 9. Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.
 10. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí  ČAS.
 11. Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 12. Závod jednotlivců běžících celou trať (včetně účastníků týmových závodů) – klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen.
 13. Oficiální čas je čas od výstřelu do průběhu cílem.
 14. Protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie a to písemně s kaucí 500 Kč u ředitele závodu. Protest bude vyřešen do 20 minut od podání a protestující bude písemně zpraven o výsledku protestu. V případě zamítnutí protestu propadne kauce ve prospěch pořadatelů závodu, v případě opačném bude kauce vrácena protestujícímu.

 

 

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců. 

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR

 Aby byla úroveň závodu Miřejovický půlmaraton co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je Josef Burian, předseda spolku Maraton Klub Miřejovice z.s.., IČO: 26565552, se sídlem Miřejovice 16, 277 51, Nová Ves, telefon: 723 008 921, e-mail: burian@mkmirejovice.cz.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

– Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.

– Abychom Vám mohli odesílat aktuální informace a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.

– Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

– Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: behej.com, svetbehu.cz. Jméno a ročník narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Miřejovický půlmaraton (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.mkmirejovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, ročník narození) v tisku, rádiu a televizi. Svou přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu Maraton Klub Miřejovice z.s. v souladu se směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation), schválenou Evropskou unií v dubnu 2016.